Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » POLITYKA PRYWATNOŚCI
Producenci
Kontakt
 • LAMPOL - Urban i Wspólnicy sp.j.
  ul.Wyszyńskiego 2/1 lok.7
  15-888 Białystok
  NIP: 542-030-25-84
 • E-mail:esklep@lampol.pl
 • Telefon857451249
  793854134
 • Gadu Gadu47511060
 • Godziny działania sklepuPn - Pt od 9:00 do 17:00

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Warunki ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności informuje Cię o sposobach ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu i Klientów Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem http://www.lampol.bialystok.pl

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu i Klientów Sklepu jest LAMPOL – Urban i wspólnicy Sp.J. z
siedzibą w Białymstoku, przy Wyszyńskiego 2/1, NIP: 5420302584, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SAD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, pod numerem 0000039017 - dalej Administrator lub w skrócie ADO.

Zawartość stron Serwisu stanowi przedmiot praw Administratora i jest prawnie chroniona. W celu korzystania z Serwisu musisz posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

Strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierających informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, treści które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.


Administracja danych osobowych

Dane osobowe Klientów Sklepu i Użytkowników Serwisu są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w tym przy uwzględnieniu zapisów i wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Sklep stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią i adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

W sprawie swoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem poprzez zapytanie zgłoszone na adres e-mail: esklep@lampol.pl. LAMPOL zbiera i wykorzystuje dane o swoich Klientach pozyskane od osób, których te dane dotyczą, w następstwie rejestracji przez nich konta w Serwisie, składania i realizacji zamówień lub korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu. Źródłem pochodzenia danych są informacje podane przez Klienta, w tym dane podane za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu. Podanie danych odbywa się dobrowolnie i warunkach swobody podejmowania decyzji.

W procesie zbierania i przetwarzania Twoich danych kierujemy się zasadami: rzetelności, przejrzystości, postępowania zgodnego z prawem, ograniczonego do konkretnego celu przetwarzania, zasadą minimalizacji danych (zbieramy dane niezbędne do realizacji w niezbędnym czasie określonego celu przetwarzania), ich prawidłowości, przechowywania w formie umożliwiającej identyfikację Ciebie, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celu przetwarzania (zasada ograniczonego przechowywania), bezpieczeństwa przetwarzania, w warunkach zapewniających integralność i poufność danych.

Twoje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu, adresu korespondencyjnego, adresu dostawy, nazwy firmy, numeru NIP firmy, nr rachunku bankowego, nazwy banku wybranego w sposobie płatności, przetwarzane są w następujących celach:

 1. Utworzenia przez Ciebie i utrzymywania Twojego konta w Serwisie, w tym umożliwienia Ci korzystania z funkcjonalności Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 2. Wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. Potwierdzenia przyjęcia zamówienia i wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku m.in. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości,
 4. Dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 5. W przypadku udostępnienia danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowej, w tym zamówienia Newsletter – realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług drogą elektroniczną lub telefoniczną, w oparciu o Twoją zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 

Zbierane informacje o charakterze informatycznym (takie jak: typ przeglądarki i system operacyjny komputera oraz rozdzielczość ekranu) pozwalają nam dostosowywać strony naszego Sklepu i Serwisu do urządzenia, z którego korzystasz i zapewniają bezpieczeństwo transakcji.

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty powiązane z LAMPOL sp.j. oraz pracownicy, współpracownicy i osoby świadczące usługi dla Administratora i podmiotów powiązanych, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych lub których upoważni do ich przetwarzania, w szczególności osoby wspierające Administratora w prowadzeniu Serwisu, w wykonaniu umowy dostawy towaru, w tym w zakresie usług IT, usług transportowych i operacji płatniczych. Odbiorcami będą w szczególności następujące podmioty realizujące ww. usługi (UPS POLSKA sp.z o.o. i DPD POLSKA sp.z o.o.).

Podanie danych służących realizacji zamówienia jest wymogiem prawnym i niezbędnym warunkiem zawarcia umowy sprzedaży i jej wykonania przez Sklep.

Gdy podanie danych jest warunkiem zawarcia Umowy, podanie tych danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia Umowy i zrealizowania przez Sklep złożonego przez Ciebie zamówienia.

W razie przekazania danych osobowych do Banku w celu i w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych na rzecz Serwisu przy użyciu internetowych instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu.

W przypadku przekazania danych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Serwisem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Serwisem a Bankiem.

Twoje dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Podanie danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora jest dobrowolne.

Marketing bezpośredni wykonywany jest zgodnie z art. 172 ust. 1 i nast. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podanie danych w celu utworzenia i utrzymywania konta w Serwisie jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji tego celu. Niepodanie danych uniemożliwi założenie konta. Podanie danych w celu korzystania z innych funkcjonalności Serwisu jest dobrowolne a nie podanie ich uniemożliwi skorzystanie z określonych uprawnień lub funkcjonalności.

Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W oparciu o Twoje dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym poprzez profilowanie.


Zmiana i usuwanie danych osobowych

Masz prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia Twoich danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, w przypadku gdy podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy lub z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W zakresie obowiązków związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa. Dane udostępnione w celach marketingowych lub w celach utrzymywania konta w Serwisie będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem, ani na prawidłowość czynności stanowiących realizację określonego celu przetwarzania.

Po zakończeniu przetwarzania Twoich danych osobowych w pierwotnym celu, dane te nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

Zgromadzone przez nas dane osobowe widoczne są po zalogowaniu się do Twojego konta. Możliwa jest ich edycja oraz usunięcie za pośrednictwem obsługi naszego Sklepu. Aby zmienić lub usunąć dane osobowe prosimy o przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres esklep@lampol.pl lub listownie na adres firmy LAMPOL ul. Wyszyńskiego 2/1 lok.7 15-888 Białystok.


Ochrona prywatności

LAMPOL - Urban i Wspólnicy sp.j. posiada środki bezpieczeństwa, chroniące dane użytkowników przed ich utratą, modyfikacją lub niewłaściwym wykorzystaniem. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Nie monitorujemy i nie weryfikujemy informacji na temat wieku swoich klientów. Z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz Serwis bez wiedzy i zgody swoich rodziców lub opiekunów, w tym bez ich zgody na przetwarzania danych osobowych osób, nad którymi sprawują pieczę.

W przypadku naruszenia przez nas przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu/Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu/Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw Użytkownika.

Administrator zastrzega też prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na Platformie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Platformy.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.


Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu